వేసవిలో చేయ వలసిన వ్యవసాయ పనులు | summer deep plough|benefits of Deep ploughs during summer || News n Trick


వేసవిలో చేయ వలసిన వ్యవసాయ పనులు | summer deep plough|benefits of Deep ploughs during summer
వేసవి లో చేయ వలసిన వ్యవసాయ పనులు summer deep plough benefits of Deep ploughs during summer uses of plough uses of ploughing in farming ...
Rythu seva Agritech రైతు సేవ
April 9, 2021 at 07:30AM
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=1N4T76PmSO0